หลังจากที่มีการโต้เถียงกันมากมายทางการเมือง ซึ่งตอนนี้ได้มีข้อสรุปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 ทางประเทศเยอรมนีได้มีการออกกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำ โดยตัวกฎหมายนี้มีความสำหรับคุณอย่างไร สำนักงานเราขออธิบายดังต่อไปนี้

  1. ค่าแรงขั้นต่ำถูกกำหนดไว้ที่ 8,50 ยูโร สุทธิ (ยังไม่หักภาษี) ต่อชั่วโมง เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณหรือลูกจ้างของคุณนั้นได้รับค่าจ้างตามกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำหรือไม่นั้น คุณจะต้องคูณชั่วโมงการทำงานกับ 8,50 ยูโร เข้าไป
  2. สิ่งสำคัญที่คุณจะต้องทราบคือ ลูกจ้างทุกคนไม่สามารถสละสิทธิเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำได้ ถึงแม้ว่าหนังสือว่าจ้างการทำงานจะเสนอค่าแรงที่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด และตัวลูกจ้างก็ไม่ได้คัดค้าน ในที่นี้จะถือให้เอากฎเกณฑ์กฎหมายค่าแรงขั้นต่ำเป็นหลัก โดยการตกลงกันดังกล่าวนั้นถือเป็นโมษะ กล่าวคือลูกจ้างนั้นสามารถที่จะเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำได้ทุกเมื่อ
  3. ลูกจ้างที่ทำงานผ่านบริษัทรับจ้างหางานนั้นจะถูกคุ้มครองเป็นพิเศษ กล่าวคือบริษัทที่เป็นผู้จ้างงานผ่านบริษัทรับจ้างหางานนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินค่าแรงขั้นต่ำด้วย เช่นเดียวกับบริษัทที่มีที่ตั้งอยู่ที่ต่างประเทศ จะต้องมีการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำตามที่กฎหมายประเทศเยอรมนีกำหนดด้วยเช่นกัน
  4. แต่อย่างไรก็ตามแต่ยังมีข้อยกเว้นในบางกรณีที่กฎหมายค่าแรงขั้นต่ำไม่ครอบคลุม กล่าวคือบุคคลที่ทำงานอาสาสมัคร เช่นเดียวกันกับเด็กฝึกงาน นักเรียนสายอาชีพและเยาวชนอายุระหว่าง 15 ถึง 18 ปี สำหรับคนที่ตกงานเป็นระยะเวลายาว คือแจ้งตกงานก่อนเริ่มงานใหม่เป็นเวลา 1 ปี หรือแจ้งตกงานเป็นระยะเวลานาน ในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำในช่วงหกเดือนแรกได้ ส่วนงานด้านโรงแรมจะไม่มีข้อยกเว้นเกิดขึ้น ถึงแม้งานด้านนี้จะพยายามต่อสู้ให้มีข้อยกเว้นการใช้กฎหมายค่าแรงขั้นต่ำก็ตาม แต่นั่นก็ถูกปฎิเสธออกไป
  5. เราจะสามารถคำนวณได้เช่นไรว่าเงินเดือนของคุณนั้นยังอยู่ในขอบข่ายของค่าแรงขั้นต่ำหรือไม่ กล่าวคือดูจากการกำหนดเวลาในการทำงาน ตัวอย่างเช่น ทำงาน 5 วัน ต่อสัปดาห์ วันละ 4 ชั่วโมง โดยคุณสามารถคำนวณเวลาการทำงานต่อสัปดาห์ได้ดังนี้ จากตัวอย่างเวลาทำงานที่ยกมาจะมีทั้งหมด 20 ชั่วโมง และเอาผลลัพธ์นี้คูณกับ 4,33 (กล่าวคือหนึ่งเดือนนั้นบางครั้งก็มีมากกว่าสี่สัปดาห์) ตามตัวอย่างนั้นลูกจ้างทำงานทั้งสิ้น 86,6 ชั่วโมง ต่อเดือน ในกรณีค่าแรงขั้นต่ำที่ 8,50 ยูโร ลูกจ้างคนนี้จะต้องมีรายรับสุทธิอยู่ที่ 736,10 ยูโร หากคุณมีรายรับต่ำกว่านี้ถือว่าขัดกับกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำ

หากชั่วโมงการทำงานของคุณนั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างออกไปและคุณทำงานล่วงเวลาค่อนข้างเยอะ กรณีนี้ต้องมีการตรวจสอบว่าคุณมีการทำงานจริงๆไปแล้วกี่ชั่วโมง เพราะบ่อยครั้งที่ยากที่จะมีการตรวจสอบดู ทางที่ดีที่สุดคุณควรจะมีการบันทึกเวลาการทำงานของคุณเสมอ

  1. หากใครที่ไม่จ่ายค่าแรงตามกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำกำหนดนั้นถือว่ามีความผิด และสามารถถูกลงโทษโดยการเสียค่าปรับ โดยค่าปรับสูงสุดอยู่ที่ 500.000,00 ยูโร แต่อาจเป็นไปได้ว่าในบริษัทเล็กๆนั้นจำนวนการเสียค่าปรับอาจน้อยลงไป แต่จำนวนการเสียค่าปรับนี้ส่งผลกระทบต่อนายจ้างอย่างแน่นอน

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำหรือเรื่องกฎหมายแรงงาน เราสามารถยินดีให้คำปรึกษาแนะนำเป็นการส่วนตัวที่ทางสำนักงานหรือทางโทรศัพท์